به کمک نیاز دارید؟ در این صورت سری به وب‌گاه پشتیبانی ما بزنید


changing the picture in first page

  1. hello
    how can i change picture of first page in my bloge

    The blog I need help with is tasnimdotblog.wordpress.com.

برای نوشتن باید وارد شوید

درباره این موضوع

برچسب‌ها